Home
Bedrijven
Route
Contact
Login
Nieuws
Bedrijvenpark Marssteden
Nieuws

Notulen Algemene Jaarvergadering BOH 2013
Datum: 20 Januari 2014Notulen Algemene Jaarvergadering BOH

Gehouden op 20 november 2013 bij RJ Safety & Security.

                  

 

Aanwezig:      
Bestuur BOH:             GJ Ardesch, G. Klunder, A. Lammersen, P. Wissink

 Intermediair:             H. Hilbollink    

 Secretariaat:              J. Achterberg

 Aanwezige leden:     35 personen

                       

Kennismaking met RJ SAFETY & SECURITY:

De heer Johan Kuiper geeft een presentatie over RJ Safety & Security dat een totaalconcept heeft op het gebied van veiligheid en beveiliging, aansluitend wordt de bedrijfsfilm van RJ Safety & Security getoond.

  

 • Opening:

De voorzitter GJA opent de vergadering.

 

 • Goedkeuring notulen jaarvergadering 27 november 2012:

De notulen zijn goedgekeurd.

 

 • Bestuurssamenstelling:

-          Aanvulling bestuur kandidaat de heer Speelman van de firma Huiskamp
Geen van de aanwezigen heeft bezwaar tegen de benoeming van de heer Speelman als  bestuurslid van de BOH. Bij deze benoemd.

            -           Voorzitter GJ Ardesch aftredend. Kandidaat  P. Wissink van Sesam
Ook heeft geen van de aanwezigen bezwaar tegen de benoeming van de heer P. Wissink als voorzitter van de BOH, met alle stemmen goedgekeurd. Bij deze benoemd.
GJ Ardesch wenst de nieuwe bestuursleden veel succes en draagt gelijk zijn taak over aan de heer P. Wissink die de Algemene Ledenvergadering verder zal voorzitten.

 

 • Financiën:

-          Jaarrekening BOH 2012:

De penningmeester van de BOH, Arjen Lammersen, geeft een toelichting op de cijfers.

De belangenvereniging BOH heeft een gezonde balans, de meeste nota’s voor de contributie zijn voldaan. Het afgelopen jaar is het ledenaantal van de BOH iets gedaald, mede door een aantal faillissementen van bedrijven in het havengebied.

De heer Lammersen deelt nogmaals mee aan de leden van de BOH, dat het lidmaatschap automatisch ook het lidmaatschap van MKB Enschede inhoudt. Dit is twee jaar geleden op basis van een speciale afspraak overeengekomen.


-          Verslag Kascommissie boekjaar 2012:
De heer Dijkman van de Kascommissie verklaart dat de financiën overzichtelijk en akkoord zijn. Er was een duidelijke uitleg over het lidmaatschap van het MKB voor de leden van de BOH.  

-          Dechargering penningmeester en bestuursleden:
Naar aanleiding van de bevindingen van de kascommissie stelt de heer Dijkman voor, de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2012 decharge te verlenen hetgeen met algehele instemming van de vergadering gebeurt.

 

-          Begroting 2014:
Naar aanleiding van de gezonde balans zal er dit jaar geen contributieverhoging plaats vinden.
De begroting blijft nagenoeg gelijk bij de begroting van 2013. Er worden iets minder inkomsten verwacht door het gedaalde aantal leden. HH en JA zetten zich in om nieuwe leden te werven.

      -           Nieuwe kascommissieleden:
De kascommissie bestaat inmiddels al 8 jaar uit de heren Dijkman, Eikenaar en Nijhuis.
Onder de aanwezigen zijn drie leden die dit voor het aankomend boekjaar over willen nemen. Te weten: Haan Stoeten (de Raadsheren), Mike Brevink (MRT) en Dennis Morssinkhof (Morssinkhof bouw).


 • Presentatie Port of Twente:
  De heer M. van Onna geeft een presentatie over de Port of Twente.


 • Officieel contract ondertekening:

Directeur Henk Speelman van de firma Huiskamp en wethouder Marijke van Hees ondertekenen het eerste officiële contract betreffende de aanleg van een kade.
Aansluitend bedankt wethouder van Hees de aftredend voorzitter GJ Ardesch voor de afgelopen jaren met een bosje bloemen.

 • Rondvraag
  Geen vragen

 • Afsluiting:

  P. Wissink bedankt alle leden voor hun komst en aanwezigheid. RJ Safety & Security voor de gastvrijheid.
  Er wordt afgesloten met een heerlijk stamppotbuffet en een drankje.
       


 

 < Nieuws Overzicht