Home
Bedrijven
Route
Contact
Login
Nieuws
Bedrijvenpark Marssteden
Nieuws

Notulen ALV 2014
Datum: 22 Januari 2015 

 

Notulen Algemene Jaarvergadering BOH

Gehouden op 13 november 2014 bij de Broeierd.

        

        

 

Aanwezig: 

Bestuur BOH:             P. Wissink, G. Klunder, A. Lammersen, H. Speelman

Intermediair:              H. Hilbollink   

Secretariaat:              J. Achterberg

Aanwezige leden:       36 personen

 

 

Voorafgaand de vergadering zijn wij te gast bij MESA+ op de UT.

Na de presentatie van mevr. J. Hoedemaekers een rondleiding door het NANO-lab.

Opening:

Peter Wissink heet alle leden van harte welkom, er is een goede opkomst van leden van de BOH.

De vergadering is geopend.

Goedkeuring notulen jaarvergadering 20 november 2013:

De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.

 

 Bestuurssamenstelling:

 -          G. Klunder treedt af, niet herkiesbaar:

 

Als adjuncdirecteur bij Raabkarcher Eshuis is Gerd Klunder jarenlang verbonden geweest met het havengebied en de belangenvereniging BOH. De vestiging van Raabkarcher in Enschede is vorig jaar opgeheven. Gerd Klunder neemt afscheid als bestuurslid, ruim 15 jaar heeft hij zich ingezet voor de BOH. PW bedankt Gerd voor zijn gedreven inzet voor de belangenvereniging.

Na het in ontvangst nemen van een bloemetje en goede fles wijn, wenst Gerd het nieuwe bestuur veel succes met de voortzetting van de BOH. Hij heeft in de loop van de jaren de contacten met de gemeente veel beter zien worden. Een samenwerking die zeker voortgezet moet worden, door open en eerlijk tegen elkaar te zijn bereiken we samen veel meer in het Havengebied.

Bijeenkomsten en vergaderingen zoals deze zijn van groot belang. Met name voor de leden die elkaar hier treffen en zakelijk ook iets voor elkaar kunnen betekenen.

Gerd doet een oproep aan de leden om collega-ondernemers in het Havengebied te stimuleren ook lid te worden van de BOH.

Ontwikkelingen Havengebied:

Rien Wilderink vertelt over de ontwikkelingen in het havengebied. Dit jaar wordt het project Masterplan 2008 afgerond. De samenwerking tussen de gemeente en de BOH wordt gecontinueerd. Het bestuur is hierover in gesprek met wethouder P. Welman.

Aan de Binnenhaven worden nog werkzaamheden uitgevoerd om het logistiek nog beter te maken.

Het baggeren is dit voorjaar afgerond en het kanaal heeft nu de juiste diepte voor alle schepen. Ook het oeverherstel is op orde.

Over de openbare ruimte zijn er overeenkomsten gesloten met diverse ondernemers. Dit is schriftelijk vastgelegd, mede door de inzet van intermediair HH van de BOH, is het succesvol verlopen.

Het ingevoerde stopverbod aan de Binnenhaven wordt vanaf nu gehandhaafd. Er wordt eerst gewaarschuwd en geregistreerd, bij een tweede keer volgt een bekeuring.

In het voorjaar 2015 is een groot event gepland m.b.t. de 500m2 strekkende meter laad- en loskade die zijn aangelegd. Dit project is al afgerond in februari 2014.

Er lopen nog meer projecten in het havengebied zoals, de rotondes aan de H. ter Kuilestraat, de Handelskades en de Auke Vleerstraat.

Financiën:

-          Jaarrekening BOH 2013:

Penningmeester Arjen Lammersen, geeft een toelichting op de cijfers.

De belangenvereniging heeft een gezonde balans, de contributie is redelijk stabiel.

Er is een lichte daling van leden door een aantal faillissementen van bedrijven in het Havengebied. En vraagt de leden van de BOH om collega ondernemers, gevestigd in het havengebied, lid te maken van de BOH.

AL herinnert de leden van de BOH eraan, dat het lidmaatschap BOH, automatisch het lidmaatschap van MKB Enschede inhoudt. Bij een volgende bijeenkomst zal de MKB uitgenodigd worden

 

-          Verslag Kascommissie boekjaar 2013:

Er is geen lid van de kascommissie aanwezig, ze hebben verslag van hun bevindingen gemaakt. Henk Speelman (bestuurslid) leest de schriftelijke bevindingen van de kascommissie voor.

 

-          Dechargering penningmeester en bestuursleden:

Naar aanleiding van de schriftelijke bevindingen van de kascommissie, wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het boekjaar 2013.

Wat met algemene instemming van de vergadering gebeurt.

 

-          Begroting 2015:

De BOH heeft een gezonde balans, er zal dit jaar geen contributieverhoging plaats vinden. De begroting blijft nagenoeg gelijk bij de begroting van 2014.

 

-           Nieuwe kascommissieleden:

De leden van de kascommissie zijn:

Han Stoeten (de Raadsheren), Mike Brevink (MRT) en Dennis Morssinkhof (Morssinkhof bouw). Helaas kan laatstgenoemde door omstandigheden geen lid meer zijn. AL vraagt de aanwezige leden of er iemand plaats wil nemen in de kascommissie. Bertine Groen stelt zich beschikbaar als lid van de kascommissie.

Rondvraag

Geen vragen.

Afsluiting:     

P. Wissink bedankt alle leden voor hun komst en aanwezigheid.

Er wordt afgesloten met een heerlijk stamppotbuffet en een drankje.

 

 

 

 < Nieuws Overzicht