Home
Bedrijven
Route
Contact
Login
Nieuws
Bedrijvenpark Marssteden
Nieuws

Notulen ALV 2015
Datum: 23 Februari 2016 

 

Notulen Algemene Jaarvergadering BOH

Gehouden op 20 november 2015 bij de Expo.

        

        

 

Aanwezig:      
Bestuur BOH:             P. Wissink,  A. Lammersen, H. Speelman

Intermediair:              H. Hilbollink   

Secretariaat:              J. Achterberg

Aanwezige leden:       38 personen

 

Opening:

De vergadering is geopend.

Peter Wissink heet alle leden van harte welkom.

Er zijn de afgelopen jaren diverse projecten afgerond door de BOH in samenwerking met de gemeente.

In 2014 is "Jij maakt de Haven" afgerond, dit project heeft de leefbaarheid in het Havengebied een stuk verbeterd. Er zijn nieuwe fietspaden aangelegd, meerpalen geplaatst etc. Dit in samenwerking met Aannemingsbedrijf Groen, Richters en Huiskamp.

Tegenover Sesam is een speeltoestel gekomen.

Momenteel houd het bestuur zich bezig met de versobering van de sluisbediening. Extra parkeergelegenheid aan de Lonnekerbrugstraat, hier heeft de NS de grond verkocht, maar zijn bezig dit weer naar ons toe te trekken.

Ook is het Masterplan geheel afgerond, dit wordt begin 2016 feestelijk afgesloten. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Dit jaar was er een openbedrijvendag gepland, dit moest een groots evenement worden. Door tijdsdruk kon dit niet op zo korte termijn gerealiseerd worden. Deze plannen zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Heeft u als ondernemer leuke ideeën of adviezen neem contact op met Jeannine Achterberg info@boh-coop.nl

Goedkeuring notulen jaarvergadering 13 november 2014:

De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.

Groenonderhoud in het Havengebied:

Eind 2014 is er een bijeenkomst geweest over reorganisatie en de bezuinigingen op het openbaar groen van de gemeente Enschede. Er zou in heel Enschede 15% bezuinigd moeten worden op het openbaar groen.

Deze besparing valt fors hoger uit voor ons bedrijventerrein en voor het maaibeleid is er 2/3 deel van het budget teruggedraaid.

De gemeente heeft de BOH voorgesteld het openbaar groen in zelfbeheer te nemen. Als het groenbeheer bij de gemeente blijft zal dit een enorme verslechtering zijn voor het Havengebied. Farwick wil graag het onderhoud op zich nemen maar kan dit niet garanderen dat de kwaliteit dan op niveau blijft, dit i.v.m. met de budgetten die er nu voorgesteld worden door de gemeente. Het bestuur is nog in onderhandeling met de gemeente over de budgetten.

Presentatie Gerry Waanders:

De heer Gerry Waanders is benoemd als  havenmanager van het Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen' (GHT).  Het heeft als doel de haventaken verder te professionaliseren en toe te werken naar een gemeenschappelijk havenbedrijf.

Aan de hand van een power-point geeft de heer Waanders een presentatie. Deze kunt u vinden op onze website www.boh-coop.nl

Ontwikkelingen Havengebied/BOH:

De voorzitters van alle bedrijventerreinen in Enschede komen 1 keer per kwartaal bij elkaar voor een overleg met de gemeente. Op termijn zullen er steeds meer overheidstaken van de gemeente bij het bedrijventerrein of parkmanagement neergelegd worden. Zoals in het Havengebied het openbaar groen. Er is een model gemaakt voor een verplicht lidmaatschap, i.v.m. deze ontwikkelingen is dit op een hoger plan gezet.

Financiën:

 

-          Jaarrekening BOH 2014:

Penningmeester Arjen Lammersen, geeft een toelichting op de cijfers.

De belangenvereniging heeft een gezonde balans, de contributie is redelijk stabiel.

Er is  evenals vorig jaar een lichte daling van leden door een aantal faillissementen van bedrijven in het Havengebied. En vraagt de leden van de BOH om collega ondernemers, gevestigd in het havengebied, lid te maken van de BOH.

De leden van de BOH zijn automatisch lid van het MKB, hier wordt nauwelijks of geen gebruik van gemaakt. Per 1 januari stopt het lidmaatschap MKB, het lidmaatschap van de Port of Twente blijft bestaan.

 

-          Verslag Kascommissie boekjaar 2014:

De heer Brevink van de Kascommissie verklaart dat de financiën overzichtelijk en akkoord zijn.

 

-          Dechargering penningmeester en bestuursleden:

Naar aanleiding van de schriftelijke bevindingen van de kascommissie, wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het boekjaar 2014.

Wat met algemene instemming van de vergadering gebeurt.

 

-          Begroting 2016:

De BOH heeft een gezonde balans, er zal dit jaar geen contributieverhoging plaats vinden. De begroting blijft nagenoeg gelijk bij de begroting van 2015.

Rondvraag

Bij de oversteek Kanaalstraat/Auke Vleerstraat waar aan beide kanten een fietspad is ontstaan regelmatig levensgevaarlijke situaties. Helemaal met hijskranen. Dit probleem is bekend bij de gemeente. Fokko van der Molen gaat hier intern over navragen.

Afsluiting:

Peter Wissink bedankt de aanwezigen voor de aandacht en aanwezigheid. En nodigt iedereen van harte uit voor het stamppotbuffet en een drankje.          

 

 

 

 

 < Nieuws Overzicht