Home
Bedrijven
Route
Contact
Login
Nieuws
Bedrijvenpark Marssteden
Nieuws

Notulen Algemene Jaarvergadering 2016
Datum: 23 Februari 2017 

 

Notulen Algemene Jaarvergadering BOH

Gehouden op 17 november 2016 bij Aannemingsbedrijf Groen

        

        

 

Aanwezig:   Bestuur BOH:             P. Wissink,  A. Lammersen, H. Speelman

Intermediair:              H. Hilbollink   

Secretariaat:              J. Achterberg

Aanwezige leden:        35 personen

 

Opening:

Het welkomstwoord van onze gastheer Maarten Groen. Aannemingsbedrijf Groen bestaat inmiddels 84 jaar en is opgericht door de opa van Maarten. De belangrijkste werkzaamheden zijn het onderhoud, renovatie en bouw in opdracht van woningbouwcorporaties. Maar ook voor particulieren en bedrijven. Voor benodigde materialen benaderen ze collega-ondernemers in het Havengebied. Het afgelopen jaar is Groen een samenwerking aangegaan met bouwbedrijf Stokkers uit Boekelo. Op termijn zal Bart Stokkers de werkzaamheden van Maarten Groen overnemen.

Peter Wissink heet alle leden nogmaals van harte welkom en opent de vergadering.

Op 10 juni 2016 is er een feestelijke afsluiting geweest ter gelegenheid van het afgeronde project het Masterplan, gestart in 2005. We waren te gast bij Richter Staal. Tijdens deze feestelijke happening is ook de overeenkomst voor het groenonderhoud met Farwick getekend.

Het bestuur heeft de stelling om te blijven investeren, stil staan is achteruit gaan.

De BOH heeft goede contacten met de wethouders en andere medewerkers van de gemeente Enschede. Mede door de aanwezigheid bij de overleggen van alle bedrijventerreinen in Enschede, Enschede Breed. De logistiek is erg zeer belangrijk voor het Havengebied. Rond 15.00 is het op de A1 bij Bathmen al druk. Dit jaar zal het vervoer over water overlast ondervinden door het geplande groot onderhoud van Rijkswaterstaat

Het bestuur geeft aan dat een uitbreiding van bestuursleden zeer wenselijk en nodig is. Mede omdat de overheid steeds meer taken afschuift op de ondernemers. Als er leden zijn die het bestuur willen ondersteunen kunt u dit aangeven bij Jeannine Achterberg email: info@boh-coop.nl

Goedkeuring notulen jaarvergadering 19 november 2015:

De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.

Groenonderhoud in het Havengebied:

Frederik Tattersal van Farwick geeft een presentatie over het nieuwe groenonderhoud in het Havengebied i.v.m. de bezuinigingen bij de gemeente. Dit is een samenwerking tussen de BOH, gemeente en Farwick in korte tijd is er veel gebeurd en ligt het groen er beter bij dan voorheen. De knelpunten zijn door Farwick in kaart gebracht.  Het doel is een kwaliteitsverbetering, meer groen, verduurzaming en een betere uitstraling. Rondom de meerpalen zal wat extra onderhoud plaats vinden en zal het gras gemaaid worden op gazonhoogte, dit geeft een betere uitstaling.

Ontwikkelingen Havenbedrijf/Logistiek Twente:

Anne Ruth Scheijgrond van de Port of Twente vertelt over onder meer de contacten met Rijkswaterstaat. Deze hebben geen goed overzicht over wat waar gebeurd en kan het voorkomen dat zowel het Twentekanaal als de wegen er omheen afgesloten zijn. Dit geeft uiteraard teveel problemen. Hierover zijn ze driekwart jaar geleden over in overleg gegaan en het gaat steeds beter. De sluis bij Delden/ Hengelo is niet zo goed meer vanwege achterstallig onderhoud, deze werkzaamheden zijn gepland  van

15-10-2017 tot en met 7-12-2017. Port of Twente heeft al aangegeven dat een planning in het voorjaar beter zou zijn. Anne Ruth vertelt dat de samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente en provincie wel wat beter gaat dan in het verleden.

Heeft u opmerkingen of vragen neem dan contact op met Jeannine Achterberg info@boh-coop.nl

Ontwikkelingen Havengebied/BOH:

De voorzitters van alle bedrijventerreinen in Enschede komen 1 keer per kwartaal bij elkaar voor een overleg met de gemeente. Op termijn zullen er steeds meer overheidstaken van de gemeente bij het bedrijventerrein of parkmanagement neergelegd worden. Zoals in het Havengebied het openbaar groen. Er is een model gemaakt voor een verplicht lidmaatschap, i.v.m. deze ontwikkelingen is dit op een hoger plan gezet.

Financiën:

 

-          Jaarrekening BOH 2015:

Penningmeester Arjen Lammersen, geeft een toelichting op de cijfers.

De belangenvereniging heeft een gezonde balans, de contributie is redelijk stabiel.

Het bestuur is een samenwerking aangegaan met Kroese-Wevers voor de administratie.

Het collectieve lidmaatschap van de MKB is opgezegd.

Er is i.v.m. met de contracten voor het groenonderhoud een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur van de BOH afgesloten.

Bertine Groen wil aftreden als Kascommissielid, omdat ze haar werkzaamheden gaat afbouwen. Ze stelt voor dat Bart Stokkers dit van haar overneemt. De vergadering gaat hiermee akkoord.

-          Verslag Kascommissie boekjaar 2015:

De Kascommissie is bijeengekomen en Mike Brevink verklaart dat de financiën overzichtelijk en akkoord zijn.

-          Dechargering penningmeester en bestuursleden:

Naar aanleiding van de schriftelijke bevindingen van de kascommissie, wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het boekjaar 2015.

Wat met algemene instemming van de vergadering gebeurt.

-          Begroting 2017:

De BOH heeft een gezonde balans, er zal dit jaar geen contributieverhoging plaats vinden. De begroting blijft nagenoeg gelijk bij de begroting van 2016.

Rondvraag:

Geen vragen.

Afsluiting:

Peter Wissink bedankt de aanwezigen voor de aandacht en aanwezigheid. En nodigt iedereen van harte uit voor het stamppotbuffet en een drankje.          

 

 

 

 

 < Nieuws Overzicht