Home
Bedrijven
Route
Contact
Login
Nieuws
Bedrijvenpark Marssteden
Nieuws

Notulen Algemene Jaarvergadering 2017
Datum: 15 Februari 2018Notulen Algemene Jaarvergadering BOH

Gehouden op 16 november 2017 bij de Sligro      

 

Aanwezig:       Bestuur BOH:             P. Wissink,  A. Lammersen, H. Speelman

Intermediair:              H. Hilbollink   

Secretariaat:              J. Achterberg

Aanwezige leden:       35 personen

1. Opening:

Peter Wissink heet alle leden van harte welkom en is blij verrast met de goede opkomst van de BOH leden.
Het bestuur geeft aan dat een uitbreiding van bestuursleden zeer wenselijk en nodig is. Mede omdat de overheid steeds meer taken afschuift op de ondernemers. Als er leden zijn die het bestuur willen ondersteunen kunt u dit aangeven bij Jeannine Achterberg email: info@boh-coop.nl

Goedkeuring notulen jaarvergadering 17 november 2016:

De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.

- Bestuurssamenstelling:

Peter Wissink treedt af en is niet herkiesbaar.

Peter heeft zijn bestuursfunctie met veel plezier gedaan, in de loop van de jaren is zijn werksituatie verandert en werkt hij niet meer vaak in Enschede. Guido van der Molen (van der Molen Beveiligingstechniek) is bereid de functie van voorzitter over te nemen. Er volgt een stemming onder de aanwezige leden en wordt met alle stemmen geaccepteerd.

2. Financiën: 

-          Jaarrekening BOH 2016:

Penningmeester Arjen Lammersen, geeft een toelichting op de cijfers.
De belangenvereniging heeft zoals elk jaar een gezonde balans, de contributie is redelijk stabiel. Er zijn 5 nieuwe leden.

-          Verslag Kascommissie boekjaar 2016:

De Kascommissie is bijeengekomen en ze verklaren per sms dat de financiën overzichtelijk en akkoord zijn. Helaas kon geen van beide aanwezig zijn tijdens de ALV.

-          Dechargering penningmeester en bestuursleden:

Naar aanleiding van de schriftelijke bevindingen van de kascommissie, wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het boekjaar 2016.

Wat met algemene instemming van de vergadering gebeurt.

-          Begroting 2018:

De BOH heeft een gezonde balans, er zal dit jaar dan ook geen contributieverhoging plaats vinden. De begroting heeft een positief resultaat.

3. Presentatie door Rien van Faassen over het groenonderhoud en de Lonnekerbrugstraat :

In het Havengebied is vorig jaar een jaarcontract afgesloten met BOH voor groenonderhoud (incl. snoeien) en opruimen zwerfafval in zelfbeheer. De  BOH heeft hiervoor  groenaannemer Farwick ingeschakelt.

De gemeente verstrekt een vergoeding voor groenonderhoud, dagelijks beheer en eenmalig bedrag voor vervangingsinvesteringen.

Niet onder het zelfbeheer vallen bomenonderhoud, riolering, openbare verlichting en wegenonderhoud.

Na evaluatie is er besloten om het zelfbeheer van de BOH voort te zetten en wordt er binnenkort een nieuw contract getekend voor de periode van januari 2018 tot en met december 2018. Dit met een uitbreiding van het onderhoud aan de Binnenhaven (niet het water) en volgend jaar de Lonnekerbrugstraat

Ieder kwartaal vindt er een gezamenlijke schouw plaats (BOH-Farwick-Gemeente/Stadsdeelbeheer West, eerstvolgende 28 november a.s.).

4. Presentatie door Frank Geerlings van Oost N.V. over duurzame energie:

Frank Geerlings geeft een presentatie over duurzame energie en over de mogelijkheid hier aan mee te doen zonder zelf te moeten investeren.

5. Fokko van der Molen en opvolger Arjo van Veenendaal:

Helaas moet Fokko van der Molen om gezondheidsredenen zijn baan bij de gemeente opgeven. Arjo van Veenendaal neemt zijn taak over en stelt zich kort voor aan de BOH leden.

6. Presentatie door Ells  Louwerens:

Ells Louwerens geeft les in kunstgeschiedenis en ze  geeft een leuke presentatie over enkele buitenkunstwerken in Enschede.

7. Rondvraag:

Geen vragen

8. Afsluiting:

Korte rondleiding door de Sligro met heerlijke hapjes en een drankje.

 

 < Nieuws Overzicht